Fosterhjem

Et fosterhjem eller beredskapshjem er et privat hjem som tar vare på et barn, som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.

Print

_
Det å være fosterhjem eller beredskapshjem innebærer et stort ansvar og er ikke for alle. Det er først beredskapshjem og deretter fosterhjem som tar imot barn etter at barnevernstjenesten (fylkesnemda) har overtatt omsorgen for et, eller flere barn, med hjemmel i barnevernloven. Det finnes både kommunale og private fosterhjem og beredskapshjem, noe som i hovedsak betyr at noen er knyttet til og følges opp av den kommunale barnevernstjenesten, og noen er knyttet opp mot private barnevernsfirmaer, stiftelser og ideelle organisasjoner. Dine Terapeuter jobber i hovedsak med å klargjøre familier for private oppdragsgivere, men har etter hvert også kommunale barnevernsavdelinger blandt disse.

Et forsterket fosterhjem, er fosterhjem hvor det tilknyttes støttetiltak og/eller økonomiske ytelser. Forsterkningstiltakene kan bestå av forhøyet arbeidsgodtgjøring, forhøyet utgiftsdekning, veiledning, avlastning, støttekontakt og lignende tiltak. Ofte en kombinasjon av disse (ref. barnevernet.no).

Barn som blir plassert i forsterket fosterhjem, kan trenge litt ekstra oppfølging og veiledning i hverdagen og det er forventet at en voksen er hjemme og gjør denne jobben. Familiene som har et barn i forsterket tiltak, kan også trenge tett oppfølging og veiledning, noe som tilbys disse familiene. Både som individuell veiledning i hjemmet og som fellesveiledninger og kurs sammen med andre familier i samme type oppdrag.

_

Grunnleggende kriterier for kunne bli vurdert som fosterhjem – beredskapshjem:

– Alder over 25 år
– Leve et stabilt liv/samliv
– Normal og ryddig økonomi
– Bolig med et ekstra soverom
– Plettfri vandel (utvidet politiattest)
– Helseattest fra fastlege